Eltűnt személy: Állásfoglalás az eltünt személyek felkutatása során (adatvédelmi biztos)

Szeretettel köszöntelek a ELTŰNTKERESŐ közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 4508 fő
 • Képek - 283 db
 • Videók - 278 db
 • Blogbejegyzések - 787 db
 • Fórumtémák - 13 db
 • Linkek - 157 db

Üdvözlettel,

ELTŰNTKERESŐ vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a ELTŰNTKERESŐ közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 4508 fő
 • Képek - 283 db
 • Videók - 278 db
 • Blogbejegyzések - 787 db
 • Fórumtémák - 13 db
 • Linkek - 157 db

Üdvözlettel,

ELTŰNTKERESŐ vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a ELTŰNTKERESŐ közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 4508 fő
 • Képek - 283 db
 • Videók - 278 db
 • Blogbejegyzések - 787 db
 • Fórumtémák - 13 db
 • Linkek - 157 db

Üdvözlettel,

ELTŰNTKERESŐ vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Szeretettel köszöntelek a ELTŰNTKERESŐ közösségi oldalán!

Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.

Ezt találod a közösségünkben:

 • Tagok - 4508 fő
 • Képek - 283 db
 • Videók - 278 db
 • Blogbejegyzések - 787 db
 • Fórumtémák - 13 db
 • Linkek - 157 db

Üdvözlettel,

ELTŰNTKERESŐ vezetője

Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:

Kis türelmet...

Bejelentkezés

 

Add meg az e-mail címed, amellyel regisztráltál. Erre a címre megírjuk, hogy hogyan tudsz új jelszót megadni. Ha nem tudod, hogy melyik címedről regisztráltál, írj nekünk: ugyfelszolgalat@network.hu

 

A jelszavadat elküldtük a megadott email címre.


 

  [Ál­lás­fog­la­lás: egy el­tűnt sze­mély fel­ku­ta­tá­sa so­rán az érin­tett fi­zi­kai cse­lek­vő­kép­te­len­sé­ge ese­tén
  ak­kor van le­he­tő­ség az ada­tok ke­ze­lé­sé­re, ha az érin­tett, vagy más sze­mély lét­fon­tos­sá­gú ér­de­ke­i­nek a vé­del­me ér­de­ké­ben vagy szük­ség­hely­zet/
  ka­taszt­ró­fa el­há­rí­tá­sá­hoz szük­sé­ges, és csak

  az el­há­rí­tás­hoz szük­sé­ges mér­ték­ben]

  Dr. Czintula György

  igaz­ga­tóhe­lyet­tes

  T-Mobile Ma­gyar­or­szág Táv­köz­lé­si Rt.

  Bu­da­pest

  Tisz­telt Igaz­ga­tóhe­lyet­tes Úr!

  Be­ad­vá­nyá­ban a mo­bil­szol­gál­ta­tó cé­gek ál­tal ke­zelt (tá­rolt) elő­fi­ze­tői sze­mé­lyes ada­tok ki­ad­ha­tó­sá­gá­val kap­cso­lat­ban for­dult az Adat­vé­del­mi Biz­tos Iro­dá­já­hoz. A fel­ve­tett prob­lé­ma lé­nye­ge an­­nyi­ban ös­­sze­gez­he­tő, hogy azok­ban az ese­tek­ben, ami­kor a Rend­őr­ség nem mint nyo­mo­zó­ha­tó­ság jár el (pél­dá­ul el­tűnt sze­mé­lyek fel­ku­ta­tá­sa), a tör­vé­nyes fel­ada­tuk tel­je­sí­té­se so­rán igé­nyelt adat­szol­gál­ta­tá­si meg­ke­re­sést a mo­bil­szol­gál­ta­tók kö­te­le­sek-e jog­sza­bály sze­rint tel­je­sí­te­ni, az adat­át­adás­hoz – az érin­tett elő­ze­tes hoz­zá­já­ru­lá­sá­nak a hi­á­nyá­ban -rendelkezésre áll-e meg­fe­le­lő tör­vé­nyes jog­cím (a sze­mé­lyes ada­tok vé­del­mé­ről és a köz­ér­de­kű ada­tok nyil­vá­nos­sá­gá­ról szó­ló 1992. évi LXIII. tv (a to­váb­bi­ak­ban: Avtv.) 3. § (1) be­kez­dés).

  A sze­mé­lyes ada­tok vé­del­mé­ről és a köz­ér­de­kű ada­tok nyil­vá­nos­sá­gá­ról szó­ló 1992. évi LXIII. tör­vény 24. §-a ér­tel­mé­ben kö­te­les­sé­gem elő­se­gí­te­ni a sze­mé­lyes ada­tok ke­ze­lé­sé­re és a köz­ér­de­kű ada­tok nyil­vá­nos­sá­gá­ra vo­nat­ko­zó tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek egy­sé­ges al­kal­ma­zá­sát, en­nek ke­re­té­ben a fel­ve­tett prob­lé­má­ra vo­nat­ko­zó ál­lás­fog­la­lá­so­mat az aláb­bi­ak­ban is­mer­te­tem.

  Mint azt a le­ve­lé­ben fel­so­rolt pél­dák is mu­tat­ják, a kér­dés igen élet­sze­rű. Adat­vé­del­mi ér­zé­keny­sé­gét a kér­dés­nek az ad­ja, hogy olyan élet­hely­ze­tek­ről van szó, ami­kor az is­me­ret­len he­lyen tar­tóz­ko­dó, ön­ma­gá­ról élet­jelt nem adó sze­mél­­lyel kap­cso­lat­ban nem le­het egy­ér­tel­mű­en meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy az in­for­má­ci­ós ön­ren­del­ke­zé­si jo­gá­val él­ve nem szol­gál­tat ma­gá­ról sem­mi­lyen ada­tot, vagy va­la­mi­lyen ok­nál fog­va nem ké­pes él­ni az in­for­má­ci­ós ön­ren­del­ke­zé­si jo­gá­val (fi­zi­kai ér­te­lem­ben cse­lek­vő­kép­te­len).

  Fon­tos hang­sú­lyoz­nom, hogy amen­­nyi­ben a fel­ku­tat­ni kí­vánt sze­mély el­tű­né­se szán­dé­kolt (az érin­tett fi­zi­kai ér­te­lem­ben cse­lek­vő­ké­pes ugyan, csak a hol­lé­tét nem kí­ván­ja fel­fed­ni), nem a bün­te­tő­el­já­rás le­foly­ta­tá­sá­nak az el­le­he­tet­le­ní­té­sé­ről vagy meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ról van szó, tud­ni­il­lik ez eset­ben az elekt­ro­ni­kus hír­köz­lés­ről szó­ló 2003. évi C. tör­vény (a to­váb­bi­ak­ban Eht.), va­la­mint bün­te­tő­el­já­rás­ról szó­ló 1998. évi XIX. tör­vény meg­fe­le­lő jog­cí­me­ket tar­tal­maz a jog­sze­rű adat­át­adás­hoz.

  A kér­dés ép­pen az, hogy ezen jog­sza­bály­ok­ban rög­zí­tett adat­át­adá­si jog­cí­me­ken kí­vül lé­te­zik-e olyan tör­vé­nyes jog­cím, amely alap­ján a bün­te­tő­el­já­rás meg­in­dí­tá­sa nél­kül is le­het­sé­ges az elő­fi­ze­tői sze­mé­lyes ada­tok (cel­la­in­for­má­ci­ók) át­adá­sa a Rend­őr­ség­nek.

  A vizs­gált kör­ben fel­tét­le­nül szük­sé­ges meg­em­lí­te­ni az Avtv. 2004. ja­nu­ár 1-től ha­tá­lyos 3. § (8) be­kez­dé­sé­ben fog­lalt azon – az Eu­ró­pai Unió adat­vé­del­mi irány­el­vé­vel össz­hang­ban ál­ló – ren­del­ke­zést, amely­nek ér­tel­mé­ben:

  „Ha az érin­tett fi­zi­kai cse­lek­vő­kép­te­len­sé­ge foly­tán nem ké­pes hoz­zá­já­ru­lá­sát ad­ni ada­tai ke­ze­lé­sé­hez, ak­kor a sa­ját vagy más sze­mély lét­fon­tos­sá­gú ér­de­ke­i­nek vé­del­mé­hez, va­la­mint ka­taszt­ró­fa- vagy szük­ség­hely­zet el­há­rí­tá­sá­hoz vagy meg­elő­zé­sé­hez szük­sé­ges mér­ték­ben sor ke­rül­het sze­mé­lyes ada­ta­i­nak, be­le­ért­ve kü­lön­le­ges ada­ta­it is, ke­ze­lé­sé­re.”

  A hi­vat­ko­zott jog­sza­bály az érin­tett fi­zi­kai cse­lek­vő­kép­te­len­ség­ét, mint fel­té­telt tény­ként rög­zí­ti, az­az csak ab­ban az eset­ben le­het­sé­ges e tör­vény­hely alap­ján az ada­tok át­adá­sa, ha az érin­tett – akár csak át­me­ne­ti­leg ugyan, de – tény­le­ge­sen fi­zi­ka­i­lag cse­lek­vő­kép­te­len, és csak meg­ha­tá­ro­zott cél­ból (ha az át­adás „sa­ját vagy más sze­mély lét­fon­tos­sá­gú ér­de­ke­i­nek vé­del­mé­hez, va­la­mint katasztrófa- vagy szük­ség­hely­zet el­há­rí­tá­sá­hoz vagy meg­elő­zé­sé­hez szük­sé­ges”).

  Elő­for­dul­hat olyan eset, hogy az il­le­tő fel­ku­ta­tá­sá­hoz szük­sé­ges hely­meg­ha­tá­ro­zá­si ada­to­kat a mo­bil­szol­gál­ta­tó úgy bo­csát­ja a Rend­őr­ség ren­del­ke­zé­sé­re, hogy az érin­tett sze­mély va­ló­já­ban cse­lek­vő­ké­pes ál­la­pot­ban van; az el­tű­né­se nem raj­ta kí­vül ál­ló okok­ra ve­zet­he­tő vis­­sza, ép­pen az érin­tett az, aki a tar­tóz­ko­dá­si he­lyét nem kí­ván­ja fel­fed­ni. Ez utób­bi eset­ben az adat­át­adás jog­el­le­nes­nek mi­nő­sül, ha ezen al­kot­má­nyos alap­jog sé­rel­me nem va­la­mely más al­kot­má­nyos alap­jog ará­nyos vé­del­me ér­de­ké­ben tör­té­nik. Azon­ban a vá­zolt élet­hely­ze­tek­nek ép­pen az a leg­főbb jel­leg­ze­tes­sé­ge – adat­vé­del­mi ol­dal­ról leg­alább­is –, hogy az adat­ké­rés és át­adás pil­la­na­tá­ban ezen alap­jo­gok sé­rel­me, il­let­ve az alap­jo­gok sé­rel­me ve­szé­lyé­nek a fenn­ál­lá­sa nem egy­ér­tel­mű; a Rend­őr­ség az el­tűnt sze­mé­lyek fel­ku­ta­tá­sa­kor egy sor fel­té­te­le­zés­ből in­dul ki (is­me­rő­sök, ro­ko­nok elő­adá­sai, ko­ráb­bi la­kó­hely/tar­tóz­ko­dá­si he­lyek vizs­gá­la­ta), amely alap­ján az il­le­tő cse­lek­vő­kép­te­len ál­la­po­tá­ra kö­vet­kez­tet. Ezen a pon­ton ér­de­mes hi­vat­koz­ni a Rend­őr­ség­ről szó­ló 1994. évi XXXIV. tör­vény (a to­váb­bi­ak­ban: Rtv.) 36/A. §-ára, amely rög­zí­ti:

  36/A. § (1) A Rend­őr­ség a más tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott ese­te­ken kí­vül kö­rö­zés­ét ren­del­he­ti, il­let­ve – el­tűnt sze­mély ese­tén – ren­de­li el

  a) a tar­tóz­ko­dá­si hely meg­ál­la­pí­tá­sa ér­de­ké­ben an­nak az is­me­ret­len he­lyen lé­vő sze­mély­nek,

  aa) aki­nek el­tű­né­sét a Rend­őr­sé­gen bejelentették […]

  (2) E tör­vény al­kal­ma­zá­sá­ban, va­la­mint a kö­rö­zés el­ren­de­lé­se szem­pont­já­ból el­tűnt­nek kell te­kin­te­ni az is­me­ret­len he­lyen lé­vő sze­mélyt, ha […]

  c) az élet­vi­te­lé­re, sze­mé­lyi kö­rül­mé­nye­i­re, fog­lal­ko­zá­sá­ra te­kin­tet­tel az el­tű­né­sé­re és­­sze­rű ma­gya­rá­zat nem ad­ha­tó;

  d) az el­tű­nés bal­eset­tel, ter­mé­sze­ti ka­taszt­ró­fá­val, ön­gyil­kos­ság­gal van összefüggésben.

  A Rend­őr­ség azok­ban az ese­tek­ben, ami­kor az el­tű­nés kö­rül­mé­nye­i­nek az is­me­re­té­ben jog­gal fel­té­te­lez­he­tő, hogy az il­le­tő a fi­zi­kai cse­lek­vő­kép­te­len­ség ál­la­po­tá­ban van (ilyen le­het ti­pi­ku­san az, ami­kor pél­dá­ul egy hegy­má­szó bi­zo­nyos idő­tar­tam el­tel­té­vel nem ad ma­gá­ról élet­je­let, vagy egy olyan 14 év alat­ti sze­mély tű­nik el, aki­nek a ko­ráb­bi élet­vi­te­le, szü­le­i­vel fenn­ál­ló kap­cso­la­ta, il­let­ve élet­kö­rül­mé­nyei is­me­re­té­ben ala­pos ok­kal fel­té­te­lez­he­tő, hogy az el­tű­né­se va­la­mi­lyen raj­ta kí­vül ál­ló ok­ra ve­zet­he­tő vis­­sza, az­az fi­zi­kai ér­te­lem­ben – ha át­me­ne­ti­leg is, de – cse­lek­vő­kép­te­len), kö­te­les el­ren­delni az il­le­tő kö­rö­zés­ét.

  Amen­­nyi­ben a Rend­őr­ség az elő­ző­ek­re hi­vat­koz­va ke­re­si meg az elekt­ro­ni­kus hír­köz­lé­si szol­gál­ta­tót a ren­del­ke­zés­re ál­ló cel­la­in­for­má­ci­ók meg­is­me­ré­se ér­de­ké­ben, a szol­gál­ta­tó szá­má­ra meg­fe­le­lő ga­ran­ci­át je­lent­het­nek a Rend­őr­ség ren­del­ke­zé­sé­re ál­ló azon in­for­má­ci­ók, ame­lyek alap­ján az el­tűnt sze­mély kö­rö­zés­ét a Rend­őr­ség hi­va­tal­ból el­ren­del­te. Fon­tos­nak tar­tom azon­ban hang­sú­lyoz­ni, hogy amen­­nyi­ben a Rend­őr­ség a meg­ke­re­sé­sé­ben – az el­tű­nés kö­rül­mé­nye­i­nek az is­me­re­té­ben – az Avtv. 3. § (8) be­kez­dé­sé­re hi­vat­ko­zik adat­át­adá­si jog­cím­ként, és az adat­át­adást kö­ve­tő­en ki­de­rül, hogy az érin­tett (el­tűnt) sze­mély még­is – fi­zi­kai ér­te­lem­ben – cse­lek­vő­ké­pes volt, egy eset­le­ges fe­le­lős­ség­re vo­nás alól a szol­gál­ta­tót a rend­őr­sé­gi adat­ké­rés nem men­te­sí­ti, tud­ni­il­lik az Avtv. hi­vat­ko­zott pa­ra­gra­fu­sa a szol­gál­ta­tót az ada­tok át­adá­sá­ra nem kö­te­le­zi. Ez­zel mind­ös­­sze ar­ra kí­ván­tam fel­hív­ni a fi­gyel­met, hogy jo­gi ga­ran­cia az adat­át­adás jog­sze­rű­sé­gé­re vo­nat­ko­zó­an nincs, min­den egyes meg­ke­re­sés al­kal­má­val a szol­gál­ta­tó­nak kell mér­le­gel­nie, hogy a Rend­őr­ség ál­tal fel­de­rí­tett/meg­is­mert el­tű­né­si kö­rül­mé­nyek a vizs­gált jog­cím hasz­ná­la­tát le­he­tő­vé te­szik-e.

  A Rend­őr­sé­gen kí­vül ter­mé­sze­te­sen más sze­mély ér­de­ké­ben is áll­hat egy el­tűnt sze­mély fel­ku­ta­tá­sa: így kü­lö­nö­sen az érin­tett hoz­zá­tar­to­zó­i­nak. A már fel­jebb idé­zett Avtv. 3. § (8) be­kez­dés ér­tel­mé­ben az érin­tett fi­zi­kai cse­lek­vő­kép­te­len­sé­ge ese­tén ak­kor van le­he­tő­ség az ada­tok ke­ze­lé­sé­re, ha az az érin­tett vagy más sze­mély lét­fon­tos­sá­gú ér­de­ke­i­nek a vé­del­me ér­de­ké­ben vagy szük­ség­hely­zet/ka­taszt­ró­fa el­há­rí­tá­sá­hoz szük­sé­ges és csak az el­há­rí­tás­hoz szük­sé­ges mér­ték­ben. Eb­ből kö­vet­ke­ző­en amen­­nyi­ben az érin­tett hoz­zá­tar­to­zó­ja, vagy más sze­mély hi­telt ér­dem­lő­en ké­pes meg­dön­te­ni az érin­tett sze­mély fi­zi­kai ér­te­lem­ben vett cse­lek­vő­ké­pes­ség­éhez fű­zött vé­lel­met, az elekt­ro­ni­kus hír­köz­lé­si szol­gál­ta­tó – ha­son­ló­an az el­ren­delt kö­rö­zés alap­ján tör­tént adat­ké­rés­hez – az Avtv. 3. § (8) be­kez­dé­sé­ben rög­zí­tett jog­cím alap­ján jo­go­sult át­ad­ni a vo­nat­ko­zó sze­mé­lyes ada­to­kat. Ez eset­ben is sze­ret­ném hang­sú­lyoz­ni azon­ban, hogy az Avtv. hi­vat­ko­zott ren­del­ke­zé­se egy eset­le­ges fe­le­lős­ség­re vo­nás alól a szol­gál­ta­tót nem men­te­sí­ti. Az ada­tok át­adá­sá­ról a szol­gál­ta­tó­nak a kö­rül­mé­nyek együt­tes mér­le­ge­lé­se alap­ján kell dön­te­nie.

  Bu­da­pest, 2004. no­vem­ber 24.

  Üd­vöz­let­tel:

  Dr. Péterfalvi At­ti­la

  (1321/K/2004)

Címkék: ------------------adatvédelmi biztos--------------------------------------------------------------

 

Kommentáld!

Ez egy válasz üzenetére.

mégsem

Hozzászólások

Ez történt a közösségben:

Szilágyi Erzsébet írta 5 napja a(z) Benkõ Anna Zsanett képhez:

Benk_anna_zsanett_86555_226855_s

2018 június 14-én meg találták a földi maradványait. A ...

Kovácsvölgyi Gábor írta 3 hete a(z) OSZTÁLYTALÁLKOZÓT SZERVEZÜNK ! KERESSÜK VOLT OSZTÁLYTÁRSAINKAT! fórumtémában:

Keresem osztálytársaimat. Nyíregyháza, (Benczur) 1 sz. ...

Szólj hozzá te is!

Impresszum
Network.hu Kft.

E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu